kompani logo
georus

ჩვენს შესახებ
მომსახურება
პარტნიორები
ფოტო გალერეა
ჩვენ შევასრულეთ
კითხვა პასუხი
კონტაქტი
eng

წლების მანძილზე დაგროვებულმა არაპროფესიონალურ დონეზე განხორციელებულმა მიწის აზომვებმა და მათ რეგისტრაციამ ბაზარზე წარმოქმნა ახალი პრობლემა, რეგისტრირებულ მონაცემებთან გადაფარვა.

მიუხედავად იმისა რომ მესაკუთრეს ზუსტად აქვს განსაზღვრული თავისი ნაკვეთის კონტური, (რომელიც შეუდგინა კვალიფიციურმა საამზომველო კომპანიამ) იგი რეგისტრირებულ მონაცემებთან გადაფარვის გამო ზოგჯერ მაინც ვერ ახერხებს რეგისტრაციაში გაატაროს თავისი საკუთრება.
გადაფარვის აღმოფხვრა კი უნდა მოხდეს ისევ მეზობლის ნაკვეთის ზუსტი აზომვისა და მის რეგისტრაციაში ცვლილებების შეტანით.
ჩვენმა კომპანიამ ზემოთ აღნიშნული პრობლემის გამო წარმოქმნილი არაერთი დავა გადაჭრა, ჩვენ ასევე დაგეხმარებით თქვენც

გესაჭიროება შიდა აზომვითი ნახაზი, ასევე ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის კრების ოქმი (რომელშიც იწერება ბინის დაზუსტებული ფართი).
ფართობის დაზუსტება ძირითადად ესაჭიროება ისეთი ბინის ან საკუთარი სახლის მეპატრონეებს, რომელთა ამონაწერში მითითებულ ფართობში არ არის შესული სამზარეულოს, მისაღების, ლოჯიის, მიშენების და აივნის ფართობები. შიდა აზომვისას დეტალურად ხდება ბინის აზომვა ლაზერული ხელსაწყოებით, კომპიუტერული დამუშავების შემდეგ კი ბინის მესაკუთრეს გადაეცემა მისი საკუთრების (ბინის, სახლის) უზუსტესი გეგმა, სადაც მითითებულია ყველა ოთახის ფართი და მათი საერთო ჯამი.
დღეის დღეობით მიწის ბაზრის მოთხოვნებიდან გამომდინარე აუცილებელია ნაკვეთის მეპატრონემ ზუსტად დაადგინოს მისი კუთვნილი საზღვრები, რის საშუალებასაც იძლევა თანამედროვე ტექნოლოგია.
ჩვენი კომპანიის საკუთრებაში არსებულინ  GPS მოწყობილობის გამოყენებით დაგიდგენთ თქვენი მიწის ნაკვეთის ზუსტ საზღვარს, სადაც მომავალში მეპატრონეს შეეძლება ღობის აშენება შენობის დაპროექტება, შენობის ღერძების დაკვალვა ( შენობის მიბმა მიწის ნაკვეთის საზღვრებთან) ან უბრალოდ საზღვრის მონიშვნა, რაც შენობის ექსპლოტაციაში მიღების დროს გამორიცხავს შენობის საკადასტრო საზღვრებიდა გასვლას.
შესრულებული სამუშაებზე გაიცემა სათანადოთ დამოწმებული დაკვალვის აქტი, სადაც მითითებულია რომ დაკვალვა შესრულებულია საჯარო რეესტრის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის (ე.ი. სახელმწიფოს მიერ აღიარებული საზღვრების) საფუძველზე.
ამრიგად აღსანიშნავია, რომ დაკვალვისთვის გაღებული თნხა მომავალში მრავალ პრობლემას აარიდებს მიწის ნაკვეთის მეპატრონეს.

სრულყოფილად წარმოდგენილი დოკუმენტების შემთხვევაში

 • უკანონო მიწის ნაკვეთებისა და შენობა-ნაგებობების ლეგალიზაცია
 • ამონაწერის განახლება
 • ბინის რეგისტრაცია (პირელადი და შემდგომი)
 • მიწის რეგისტრაცია (პირელადი)
 • მიწის რეგისტრაცია (შემდგომი)
 • საკადასტრო გეგმის გამოთხოვა
 • ტექნიკური ინვენტარიზაციის ბიუროს არქივიდან ცნობა-დახასიათებისა და საინვენტარიზაციო გეგმის გამოთხოვა
 • საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს კანცელარიიდან საინფორმაციო ცნობების გამოთხოვა
 • ყადაღის ცნობა 
 • ამონაწერში ხარვეზის შესწორება
 • არასაცხოვრებელი ფართების, სხვენებისა და სარდაფების საკუტრების უფლებით რეგისტრაცია
 • რეგისტრირებული უძრავი ქონების ფართის დაზუსტებული რეგისტრაცია
 • ხელშეკრულებების მომზადება - ნასყიდობის, იჯარის, ქირავნობის, იპოთეკის, გაცვლის, ურთიერთსარგებლობის, გამიჯვნისა და გაერთიანების, ბეს, ჩუქების, სამისდღემშიო რჩენის, ფრენშაიზინგის, საშუამავლო და სხვა გარიგების შედგენა
 • ერთობლივი საქმიანობის ამხანაგობის შექმნა და საგადასახადოში რეგისტრაცია
 • მრავალსართულიან მრავალბინიან მშენებარე ობიექტში განთავსებული საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი ფართების განშლა (ფართების იდენტიფიკაცია სართულების, ბინებისა და ფართების მიხედვით)
 • ფირმების რეგისტრაცია
 • ბინების, არასაცხოვრებელი ფართების, სხვენებისა და სარდაფების პრივატიზაცია
 • კერძო არბიტრაჟის მომსახურეობა - ქონების ღირებულებიდან გამომდინარე
 • უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული სხვა იურიდიული მომსახურეობა (ობიექტის სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ ამომწურავი ინფორმაციის მოპოვება)
 • სამკვიდრო მოწმობის მიღება, კორპუსის წითელი ხაზების დადგენა, პროექტის დამტკიცება, მშენებლობის ნებართვის აღბა, დასრულებული მშენებარე ობიექტის ექსპლუატაციაში მიღება, ობიექტის აუქციონზე გასატანი სრული პაკეტის მომზადება
 • კონსულტაციები უფასოა

satauri_geo
satauri_geo
anonsi_geo
0000-00-00
satauri_geo
satauri_geo
anonsi_geo
0000-00-00
satauri_geo
satauri_geo
anonsi_geo
0000-00-00
რიკოთის გვირაბი
რიკოთის გვირაბი
დაწვრილებით
2009-08-17